Att vara fodervärd till valp från Skogsliljans

** FODERVÄRD **

Vi vill att en fodervärd till våra hundar

Har tänkt igenom och tagit del av och accepterar vad det innebär att vara fodervärd. Har nära kontakt med oss på kenneln.
Har intresse för hundutställningar eller är villig att lära sig. Vi hjälper gärna till.
Går valpkurs och socialtränar hunden. Gärna går andra kurser och har som mål att
tävla i någon gren. Gärna har som mål att att meritera hunden. Men viktigast av allt är att hunden får kärlek och stor omsorg.
Allt skrivs enligt SKK avtal.

Det finns två sorters fodervärdar, helfodervärd och halvfodervärd.

 

 HELFODERVÄRD


Fodervärden har hunden boende hos sig utom när det gäller parning och för tik tiden kring valpning och veckorna därefter.

Fodervärden står för vanliga kostnader kring hunden, tex mat, försäkring som ska innefatta avel, liv och veterinärvårdsförsäkring. Vaccinationer och veterinärvård. Andra saker som ingår i vanligt hund ägande. Kostnader berörande avel står vi för.

Fodervärden betalar inget för hunden vid hämtning. Vi har rätt till två valpkullar på en tik fram tills hon är fem år respektive 6 parningar på hane tills han fyller sju år.

När tiken fyller fem år eller när tiken fått sina två valpkullar innan 5 års ålder, hanen gjort sina 6 parningar innan 7 års ålder tillfaller äganderätten på fodervärden.

Fodervärden vårdar hunden så den är i god form för hundutställningar och avel. En hund ska vara i god kondition och vara rätt musklad. fodervärden ger hunden ett kärleksfullt och omhändertagande hem.

Fodervärden ansvarar för röntgen på hundens höfter och armbågar samt låter ögonlysa hunden och står för dessa kostnader. I samråd med oss bestäms lämplig ålder/tid att göra dessa saker.

 

HALVFODERVÄRD

Fodervärden har hunden boende hos sig utom när det gäller parning och för tik, tiden kring valpning och veckorna därefter.

Fodervärden står för vanliga kostnader kring hunden, tex mat, försäkring som ska innefatta avel, liv och veterinärvårdsförsäkring. Vaccinationer och veterinärvård. Andra saker som ingår i vanligt hund ägande. Kostnader berörande avel står vi för.

Fodervärden betalar halva priset för hunden vid hämtning. Vi har rätt till 1 valpkull på tik fram tills hon fyllt fem, respektive 3 parningar på hane, fram tills hunden fyllt 7 år.

När tiken fyller fem år,  hanen sju år eller när tiken fått sin valpkull innan 5 års ålder tillfaller äganderätten på fodervärden.

Fodervärden vårdar hunden så den är i god form för hundutställningar och avel. En hund ska vara i god kondition och vara rätt musklad. Fodervörden ger hunden kärleksfullt och omhändertagande hem.

Fodervärden ansvarar för röntgen på hundens höfter och armbågar samt låter ögonlysa hunden och står för dessa kostnader. I samråd med oss bestäms lämplig ålder/tid att göra dessa saker.

RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

 hanhund/tik

HANHUND

1. Överlåtaren förbinder sig att under detta avtals giltighetstid låta hanhunden kvarvara i fodervärdens vård med undantag för punkterna 4 och 8.

2. Överlåtaren förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter enligt detta avtal på annan än fodervärden.

3. Överlåtaren disponerar hanhunden i samband med parning så lång tid som är erfoderlig för att få tik parad. Om denna tid överstiger 4 dagar, skall överlåtaren särskilt underrätta fodervärden härom.

4. Överlåtaren skall i god tid, dock senast 7 dagar i förväg meddela fodervärden då han önskar använda hanhunden för parning.

5. Fodervärden förbinder sig att kostnadsfritt för överlåtarens räkning vårda hunden under tiden fram till äganderättens slutliga övergång enligt detta avtal.

6. Fodervärden är skyldig att vårda hunden på ett sådant sätt att överlåtaren kan utnyttja sin rättighet enligt detta avtal.

7. Fodervärden är skyldig att hålla hanhunden disponibel för överlåtaren, då denne önskar nyttja hanhunden för parning

enligt ovan, och om avtalet även innefattar sådan rättighet  för utställning eller tävling/prov. Överlåtaren har rätt att disponera hunden högst två dagar före utställning/prov och högst två dagar därefter.

8. Byter fodervärden bostadsort på sätt som medför fördyrade transportkostnader skall fodervärden stå för de ökade transportkostnaderna. Byter överlåtaren bostadsort skall överlåtaren svara för de ökade transportkostnaderna.

9. Hanhunden skall vara liv- och veterinärvårdsförsäkrad. I den händelse att livförsäkringen utfaller skall försäkringsersättningen delas i proportion till den tid som fodervärden innehaft hunden.

10. Om fodervärden inte kan ha hunden kvar är överlåtaren skyldig att återta hunden. Ingendera av parterna skall därvid utge ersättning till den andra parten.

11. Om överlåtaren önskar återta hunden, och parterna är överens om detta, skall överlåtaren utge ersättning för hunden. Liversättningsbeloppet delas i förhållande till antal år och den tid som fodervärden innehaft hunden.

12. Överlåtaren och fodervärden förbinder sig att följa SKK:s grundregler.

13. Överlåtaren äger dock rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå hunden om det kan påvisas att fodervärden handlar i strid med detta avtal, vilket sker i allmän domstol.

Om fodervärden låter hunden para tik utan överlåtarens godkännande äger överlåtaren rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå hunden.

14. Båda parter är skyldiga att teckna hemförsäkring. Den part som hunden vistas hos ansvarar för hunden under den tid man har hunden i sin vård.

15. Avtalet får ej överlåtas genom försäljning, gåva eller genom testamentariskt förordnande. Avtalet kan ej heller göras till föremål i samband med bodelning. Avlider överlåtaren förfaller avtalet i sin helhet och kan ej göras gällande av den avlidnes rättighetsinnehavare.

TTIKIK

1. Överlåtaren förbinder sig att under detta avtals giltighetstid låta tiken kvarvara i fodervärdens vård med undantag för punkterna 3 och 7.

2. Överlåtaren förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter enligt detta avtal på annan än fodervärden.

3. Överlåtaren disponerar tiken vid parning högst 2 veckor, vid valpning högst 3 veckor före och upp till 10 veckor efter valpningen. Transport av dräktig tik får inte ske, utom till veterinär, inom två veckor före beräknad valpning, enligt gällande lagstiftning.

4. Överlåtaren skall i god tid meddela fodervärden då tiken skall paras.

5. Fodervärden förbinder sig att kostnadsfritt för överlåtarens räkning vårda tiken under tiden fram till äganderättens slutliga övergång enligt detta avtal.

6. Fodervärden är skyldig att vårda tiken på ett sådant sätt att överlåtaren kan utnyttja sin rättighet enligt detta avtal.

7. Fodervärden är skyldig att hålla tiken disponibel för överlåtaren,då denne önskar nyttja tiken för parning, valpning och om avtalet även innefattar sådan rättighet  för utställning eller tävling/prov. Överlåtaren har rätt att disponera hunden högst två dagar före utställning/prov och högst två dagar därefter.

8. Fodervärden är skyldig att omedelbart vid varje löpnings början meddela detta till överlåtaren.

9. Byter fodervärden bostadsort på sätt som medför fördyrade transportkostnader skall fodervärden stå för de ökade transportkostnaderna. Byter överlåtaren bostadsort skall överlåtaren svara för de ökade transportkostnaderna.

10. Tiken skall vara liv- och veterinärvårdsförsäkrad. I den händelse att livförsäkringen utfaller skall försäkringsersättningen delas i proportion till den tid som fodervärden innehaft hunden. I de fall tiken fått en valpkull skall fodervärden erhålla minst 50 % av försäkringsvärdet.

11. Om fodervärden inte kan ha tiken kvar är överlåtaren skyldig att återta tiken. Ingendera av parterna skall därvid utge ersättning till den andra parten.

12. Överlåtaren och fodervärden förbinder sig att följa SKK:s grundregler.

13. Om överlåtaren önskar återta tiken, och parterna är överens om detta, skall överlåtaren utge ersättning för tiken. Överlåtaren äger dock rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå tiken om det kan påvisas att fodervärden handlar i strid med detta avtal, vilket sker i allmän domstol.

Om tik som överlåtits enligt detta avtal paras hos fodervärden utan överlåtarens godkännande äger överlåtaren rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå tiken.

14. Båda parter är skyldiga att teckna hemförsäkring. Den part som hunden vistas hos ansvarar för hunden under den tid man har hunden i sin vård.

15. Avtalet får ej överlåtas genom försäljning, gåva eller genom testamentariskt förordnande. Avtalet kan ej heller göras till föremål i samband med bodelning. Avlider överlåtaren förfaller avtalet i sin helhet och kan ej göras gällande av den avlidnes rättighetsinnehavare.

Dela den här sidan